Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo thông tư 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế cho các cán bộ y tế và các cơ sở cung cấp nước sạch tại Quảng Ninh

Để kịp thời triển khai và thực hiện theo quy định của Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, quy định về kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho các cán bộ y tế và các cơ sở cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8/2016 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các lớp tập huấn công tác Giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt cho cán bộ Y tế và các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Xuân Diện – Giám đốc Sở Y tế cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy nước Diễn Vọng

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 14 nhà máy, xí nghiệp nước trực thuộc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh cung cấp nước cho người dân toàn tỉnh. Về chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo công tác Y tế dự phòng năm 2015, đa số các nhà máy nước đã thực hiện kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh theo quy định. Nhưng việc kiểm soát chất lượng nước bằng xét nghiệm định kỳ đủ  theo quy định thì mới chỉ xấp xỉ 60% số cơ sở thực hiện.  Trong số 18 trạm cấp nước tập trung được xét nghiệm chất lượng nước chỉ có 12 trạm đạt QCVN 01:2009/BYT. Kết quả kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình cũng cho thấy tỷ lệ mẫu nước đạt quy chuẩn cho phép chỉ chiếm khoảng 66 %. Vì vậy, tăng cường công tác thanh kiểm tra đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay công tác giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước trên địa bàn tuy đã được quan tâm nhưng còn một số bất cập – đặc biệt các cơ sở cấp nước cho vùng Nông thôn. Thực tế sự phân bố, công tác quản lý và giám sát chất lượng nước cho vùng nông thôn còn rất khó khăn. Năng lực và nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra đánh gía chất lượng nước tuyến huyện còn hạn chế

Thông tư số 50/2015/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2016 và thay thế cho Thông tư số 15/2006/TT-BYT về việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. Thông tư này bao gồm 5 Chương, 27 Điều,  trong đó nêu rõ quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt của cơ sở cung cấp nước và các cơ sở cung cấp nước phải chịu trách nhiệm: Thực hiện nội kiểm vệ sinh, chất lượng nước theo quy định hiện hành; Công bố thông tin và báo cáo kết quả nội kiểm vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh, môi trường đang có nhiều biến đổi phức tạp, các cơ sở cấp nước cần thực hiện đúng qui trình trong sản xuất cung cấp nước đạt tiêu chuẩn cho người dân. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh, chất lượng nước tại các nhà máy nước, các trạm cấp nước và tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo đảm chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt cho người dân theo QCVN 02:2009/BYT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức, ý thức của cơ sở cấp nước và người dân về bảo vệ nguồn nước – nguồn tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người – đang không còn là vô tận nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button