Tổ Chức Bộ Máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH

( Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh)

1. Lãnh đạo Trung tâm

a)Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.
Khi mới thành lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 04 Phó Giám đốc; sau khi có Phó Giám đốc nghỉ hưu, chuyển công tác… thì thực hiện số lượng cấp phó (không quá 03 Phó Giám đốc) theo quy định.

b)Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở Y tê, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c)Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là người phụ trách một hoặc một sô lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

d)Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho tò chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đổi với Giám đốc,
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của
pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền.

2. Các Phòng chức năng

2.1.Phòng Tổ chức – Hành chính:
2.2.Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ:
2.3.Phòng Tài chính – Kế toán:

3. Các Khoa chuyên môn

3.1.Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;
3.2.Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng;
3.3.Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;
3.4.Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học;
3.5.Khoa Sức khỏe nghề nghiệp;
3.6.Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe;
3.7.Khoa Phòng, chổng HIV/AIDS;
3.8.Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
3.9.Khoa Da liễu và Phòng chổng mù lòa tại cộng đồng;
3.10.Khoa Dược – Vacxin và Vật tư y tế;
3.11.Khoa Vi sinh – Huyết học.
3.12.Khoa Hóa sinh;
3.13.Phòng khám đa khoa.

4.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kiện toàn, thành lập thêm các khoa, phòng,… phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trung tâm khi có đủ các điều kiện (về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…) theo quy định hiện hành.

5.Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của Trung tâm theo quy định.

Back to top button